«ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΡΗΜΑ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( ΑΡ. Μ. Α. Ε. 9504/01/Β/86/300(93) σε τακτική Γενική Συνέλευση .

Το Διοικητικό Συμβούλιο ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10/09/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00΄π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 23 στην Αθήνα, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) χρήσεως 2021.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της χρήσεως 2021 από κάθε ευθύνη και αποζημίωση.

3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2022 και επόμενες.

4. Λήψη απόφασης για διάθεση αποτελεσμάτων.

5. Διάφορα θέματα, προτάσεις, ανακοινώσεις και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Οι εκ των κ.κ.μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γεν. Συνελεύσεως πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Ειδικότερα όσοι μέτοχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν μπορούν να συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη κατόπιν συνεννόησης επί των τεχνικών παραμέτρων με την εταιρεία ή παρακαλούνται να αποστείλουν στην εταιρεία (ταχυδρομικώς ή με φαξ στο 2106424637) απλή εξουσιοδότηση, με την οποία θα εκδηλώνουν την επιθυμία τους να εκπροσωπηθούν από άλλο άτομο (μέλος ή μη της Γενικής Συνέλευσης), προς αποφυγή αναβολής αυτής λόγω μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης της απαιτούμενης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης, συγκαλείται 1η επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 11.30΄π.μ. και αν αυτή αναβληθεί για τον ίδιο λόγο, τότε συγκαλείται 2η επαναληπτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11.30΄π.μ. Και στις δύο περιπτώσεις οι συνελεύσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 23 στην Αθήνα.

Αθήνα, 29/07/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο