Εργοδότης: Δήμος Αθηναίων

ανάπτυξη πολεοδομία

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ

Η  Α' φάση της μελέτης περιλαμβάνει τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων, και στοιχείων για το δομημένο περιβάλλον και τις πολεοδομικές λειτουργιες της περιοχής, τη διαπίστωση αρχικών απόψεων για τα προβλήματα και τις τάσεις της, καθώς και τις προσφερόμενες δυνατότητες για πολεοδομική παρέμβαση που διαφαίνονται σε αυτό το στάδιο. Το προτασιακό περιεχόμενο της β φάσης αφορά σε πολεοδομικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις ανάπλασης με στόχο η περιοχή αφενός να κατακτήσει τον κεντρικό χαρακτήρα που της αντιστοιχεί και αφετέρου να διατηρήσει τα αυθεντικά στοιχεια της ρυμοτομίας και των όψεων. Επιπλέον επιχειρήθηκε παρέμβαση στο καθεστώς χρήσεων γης και στο κυκλοφοριακό πρότυπο ώστε να εξυπηρετείται ο νέος ρόλος του Ψυρρή.