Εργοδότης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

αναπτυξιακή μελέτη χωροταξική μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην Α΄ Φάση της μελέτης αυτής αναλύονται και αξιολογούνται όλες οι κοινοτικές πολιτικές και προγράμματα που έχουν επιπτώσεις στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Καταγράφονται όλες οι άυλες ή υλικές ενέργειες / προγράμματα που αφορούν την Δυτική Μακεδονία από το 1986 έως 1996. Για κάθε έργο ή ενέργεια καταγράφηκαν:

  • το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
  • οι δείκτες απορρόφησης
  • οι δείκτες πορείας του φυσικού αντικειμένου
  • οι εμπλεκόμενοι φορείς
  • η χωροθέτηση του έργου

Στην συνέχεια το υλικό αυτό ταξινομήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε βάση δεδομένων. Η εργασία αυτή κατέληξε στην δόμηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που επιτρέπει την παρακολούθηση των έργων σε επίπεδο οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και σε διάφορα επίπεδα χωρικής κατανομής από την Περιφέρεια ως Συμβούλιο Περιοχής ή μεγάλο Δήμο.

Στη Β΄ φάση της μελέτης αξιολογήθηκαν οι αναπτυξιακές , περιβαλλοντικές και χωροταξικές επιπτώσεις τόσο των προγραμμάτων / έργων που είχαν καταγραφεί, όσο και των κοινοτικών πολιτικών. Αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν οι χωρικές επιπτώσεις όλων των δραστηριοτήτων που έχουν πηγή χρηματοδότησης την Ε.Ε. και διατυπώθηκαν προτάσεις προκειμένου είτε να αμβλυνθούν οι τυχόν αρνητικές συνέπειες είτε αυτές να αποτραπούν.