Εργοδότης: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

ανάπτυξη χωροταξία

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Μ.Ο.Π.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αντικείμενο του έργου ήταν η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων που εντάχθηκαν στο ΜΟΠ Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου την περίοδο 1986-1994. Ειδικότερα ο Σύμβουλος Διαχείρισης παρείχε υπηρεσίες οι οποίες αποσκοπούσαν στην αποσαφήνιση βασικών χαρακτηριστικών κάθε έργου (προσδιορισμός φυσικού αντικειμένου, ρεαλιστική εκτίμηση τελικού κόστους, προβλεπόμενες δαπάνες και πηγές χρηματοδότησης), στην σύναψη λεπτομερούς χρονοδιαγράμματος των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών, των απαραίτητων μελετών και εργασιών που έπρεπε να εκτελεσθούν για την υλοποίηση κάθε έργου, στην παρακολούθηση τήρησης των βασικών χαρακτηριστικών κάθε έργου και στον έλεγχο της τήρησης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του, στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κάθε έργου, επισήμανση μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών και στην συγκεκριμμένη βοήθεια προς τους φορείς υλοποίησης για θέματα που αφορούσαν τον προγραμματισμό και τη διοίκηση του έργου. Το τελικό ύψος δαπανών του ΜΟΠ-ΔΕΠ ανήλθε σε 578,7 εκατομμύρια ECU επιτυγχάνοντας δείκτη απορρόφησης 103%.