Το πεδίο των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών και της ψηφιακής χαρτογραφίας προσφέρεται ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης και σύνθεσης των χωρικών φαινομένων αλλά κυρίως ως ένας τεκμηριωμένος σύμβουλος στη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση πολιτικών τόσο σε τοπική και περιφερειακή κλίμακα όσο και σε εθνική.

Οι βασικές εργασίες της εταιρείας μας που αφορούν στον συγκεκριμένο τομέα είναι:

  • Η συγκρότηση και διαχείριση δομημένων πληροφοριών μέσα από την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων,
  • Η χωρική αντιστοίχιση των παραμέτρων στο στοιχείο αναφοράς (πολύγωνο, γραμμή σημείο)
  • Η στατιστική επεξεργασία και τεκμηρίωση των χωρικών ή θεματικών συσχετίσεων ανάμεσα στις καταγεγραμμένες μεταβλητές
  • Η δημιουργία σύνθετων δεικτών ανάλυσης
  • Η εκτίμηση των μελλοντικών τιμών των μεταβλητών που εξετάζονται και ο προσδιορισμός της αξιοπιστίας της μεθόδου
  • Η χωρική απόδοση των αποτελεσμάτων των παραπάνω επεξεργασιών.
  • Η βελτιστοποίηση των στοιχείων υποβάθρου αλλά και των θεματικών πληροφοριών ώστε ο κάθε χάρτης να είναι πλήρης αναγνώσιμος και καλαίσθητος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

πολεοδομία, τοπογραφία
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

κτηματογράφηση, τοπογραφία
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ