Εργοδότης: Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.

αναπτυξιακή μελέτη χωροταξική μελέτη

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Στην Α΄ Φάση της μελέτης αυτής έγινε αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που κυριαρχεί σήμερα και αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, καθώς και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Επίσης αξιολογήθηκε η δημόσια και ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα και οι παράγοντες που την επηρέασαν.

 

Εν συνεχεία αξιολογώντας τις σημερινές συνθήκες ανάπτυξης του τουρισμού (διεθνείς και εθνικές) τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της περιοχής μελέτης, την τουριστική πολιτική της Ε.Ε., καθώς και τα νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες, διατυπώθηκε συνολική πολιτική και πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης. Στην Β΄ φάση της μελέτης εξετάσθηκαν με κριτήριο εφικτότητας συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού. Επίσης συντάχθηκαν προμελέτες εφικτότητας επενδυτικών σχεδίων στις υποδομές.