Εργοδότης: Δήμος Σερρών

ανάπτυξη πολεοδομία χωροταξία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Το πρόγραμμα είχε στόχο την καταγραφή και αξιολόγηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σερρών, την διατύπωση και αξιολόγηση συγκεκριμμένων ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προγραμμάτων και την περιγραφή του ρόλου και των δυνατοτήτων που είχε ο Δήμος Σερρών να βοηθήσει και να συντονίσει τα προγράμματα αυτά. Εξετάσθηκε ο ρόλος του Δήμου σαν αυτοτελούς επιχειρηματία αλλά και σαν συντονιστή-υποκινητή μεμονωμένων ή συλλογικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην έρευνα των πραγματικών δυνατοτήτων του Δήμου ώστε τα προτεινόμενα να είναι εφαρμόσιμα και ρεαλιστικά.

 

Κύριος στόχος ήταν η μετατροπή του μηχανισμού του Δήμου από απλό διαχειριστή τρεχουσών υποθέσεων σε μηχανισμό προγραμματισμού-συντονισμού-υλοποίησης-διεκπεραίωσης. Διατυπώθηκε αναπτυξιακή στρατηγική (με έλεγχο εφικτότητας των προτεινομένων) που βασίσθηκε στα οικονομικά-κοινωνικά-γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής, μελετήθηκε και υλοποιήθηκε η δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης της στρατηγικής αυτής. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην πελώρια και μη αποδοτική δημοτική περιουσία (ύψους 40 δις δρχ.) και διατυπώθηκε ειδική στρατηγική για την προστασία και εκμετέλλευση της ακίνητης αυτής περιουσίας.