Εργοδότης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η προσέγγιση των προβλημάτων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης με διερεύνησή τους στην ίδια την περιοχή μελέτης αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με συνεκτίμηση των υπαρχουσών μελετών, πρόσφατων στοιχείων επιτόπιας έρευνας, της σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής και των οικονομικών συγκυριών.
Στόχος ήταν η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των οικισμών και της περιοχής της λίμνης, σε όλους τους τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία αλληλοϋποστηριζόμενων δραστηριοτήτων στον τομέα του τουρισμού, στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση, για την ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος με πρωταρχική απαίτηση την εξασφάλιση της προστασίας της λίμνης (ταμιευτήρα πόσιμου νερού), έτσι ώστε τα νερά της να πληρούν τις προδιαγραφές που επιβάλλονται σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο για την ποιότητα του πόσιμου νερού.
Οι προτάσεις διατυπώθηκαν:

  • με την μορφή αναλυτικού σχεδίου θεσμικού πλαισίου προστασίας του πόσιμου νερού της λίμνης,
  • με την μορφή πίνακα προτεινόμενων μελετών και έργων με στοιχεία για προϋπολογισμό, χρηματοδότηση και φορέα υλοποίησης για το καθένα και
  • με την μορφή σχεδίου Π.Δ/τος προτεινόμενων χρήσεων γης (ΖΟΕ) και όρων και περιορισμών κατάτμησης και δόμησης, συνοδευόμενου από αντίστοιχους χάρτες 1:10.000, με χαρακτηριστική τη δημιουργία ζώνης προστασίας ειδικών βιολογικών καλλιεργειών και αυστηρά περιορισμένων επεμβάσεων στην περίμετρο της λίμνης.

Από τις προτάσεις της μελέτης προωθήθηκε το σχέδιο Π.Δ/τος.