Εργοδότης: Νομαρχία Καστοριάς

ανάπτυξη χωροταξία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ

Κύριος στόχος της μελέτης ήταν:

-    η καταγραφή των προβλημάτων, των δυναμικών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και των ανασχετικών παραγόντων της ανάπτυξης της περιοχής.

-    η κατάστρωση ενός οδηγού αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, της αιρετής αυτοδιοίκησης, όπως και των προσπαθειών τοπικών φορέων και επενδυτών.

Η μελέτη κατέληξε στην διατύπωση προγράμματος εφαρμογής των προτεινόμενων παρεμβάσεων και χρησιμοποιήθηκε από τον εργοδότη για την ένταξη συγκεκριμμένων έργων στο Κ.Π.Σ. 1994-1999, στο INTERREG ΙΙ και στο LEADER II.