Μελέτη παρέμβασης στο Συγκοινωνιακό Δίκτυο (Αξονες-Σταθμοί) Θράκης. Μελέτη Αξιολόγησης Εναλλακτικών Λύσεων και Επιπτώσεων στην Ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουρισμός και Δίκτυα Μεταφορών στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Εργοδότης: Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.)

Αντικείμενο των μελετών αυτών ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων εκσυγχρονισμού της συγκοινωνιακής υποδομής της Π.Α.Μ.Θ. και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη από τον εκσυγχρονισμό αυτό. Η μελέτη κατέληξε σε πρόγραμμα έργων – παρεμβάσεων για τα οποία έγινε οικονομοτεχνική εκτίμηση του κόστους, ερευνήθηκαν οι δυνατές πηγές χρηματοδότησης και καταστρώθηκε δεκαετές πρόγραμμα κατασκευαστικής περιόδου με τις αντίστοιχες οικονομικές ροές. Παράλληλα συντάχθηκε πλήρες πρόγραμμα δράσης με παράλληλες ενέργειες μελετητικού-οργανωτικού-διοικητικού χαρακτήρα που ήταν απαραίτητες για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Επίσης, στα πλαίσια της μελέτης διερευνήθηκαν οι περιφερειακές επιπτώσεις από την υλοποίηση στην Π.Α.Μ.Θ. επενδύσεων τέτοιας κλίμακας. Εξετάσθηκαν κυρίως οι εισοδηματικές επιπτώσεις (κατασκευαστική περίοδος σε συνδυασμό με την επενέργεια του επιταχυντή επενδύσεων) οι επιπτώσεις στην απασχόληση και οι επιπτώσεις στην οικονομική ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης της τουριστικής κίνησης και γενικότερα οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών της Π.Α.Μ.Θ., με κύριο δεδομένο την πρόταση εκσυγχρονισμού της συγκοινωνιακής υποδομής της. Συνεκτιμήθηκαν οι δυνατότητες για νέες μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο χειμερινός τουρισμός, ο περιβαλλοντικός τουρισμός και η απήχηση που είχαν ή μπορούσαν υπό συνθήκες να έχουν στους Ελληνες, αλλά και αλλοδαπούς τουρίστες.

Αφήστε μια απάντηση