Εργοδότης: Ε.Ο.Τ.

αναπτυξιακή μελέτη χωροταξική μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Σκοπός της μελέτης ήταν να καθοριστεί συγκεκριμένη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας του Β. Αιγαίου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στην Α’ φάση της μελέτης έγινε διάγνωση του δυναμικού της τουριστικής ανάπτυξης και πιό συγκεκριμένα:

  • Αξιολόγηση υφιαστάμενων τουριστικών πόρων.
  • Αξιολόγηση της σύνθεσης του τουριστικού προϊόντος
  • Ανάλυση πλεονεκτημάτων και αδυναμιών σημερινής τουριστικής ανάπτυξης
  • Δυνατότητες αξιοποίησης, αναβάθμισης και προβολής του τουριστικού δυναμικού της περιφέρειας.

Στην Β’ φάση έγιναν προτάσεις για την στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης με τους εξής βασικούς άξονες:

  • Καθορισμός στρατηγικής
  • Προσδιορισμός προτεραιοτήτων και αξόνων παρέμβασης των δημοσίων φορέων
  • Άξονες και μορφές κινητοποίησης ιδιωτικού τομέα και κοινής δράσης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  • Κατάστρωση προγράμματος δράσης με εκτίμηση κόστους, χρονοδιαγράμματος, φορέων υλοποίησης και εκτίμησης επιπτώσεων.