Εργοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ

χωροταξία

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Βασική επιδίωξη της μελέτης ήταν η συμπλήρωση και η προσαρμογή του σχεδιασμού στα καινούργια δεδομένα και τις νέες προκλήσεις στον τομέα αυτό. Έτσι κατ’ αρχήν προσδιορίστηκαν, με προοπτική 15ετίας, οι στρατηγικές επιλογές για μιά ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη με στόχο την χωρική και χρονική διεύρυνση της δραστηριότητας και την αλληλεπίδραση με τους λοιπούς οικονομικούς τομείς. Σε συνέχεια καθορίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις της χωροταξικής οργάνωσης οι οποίες κατόπιν εξειδικεύτηκαν τόσο θεματικά όσο και χωρικά. Τέλος καταρτίστηκε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης και συντάχθηκε σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την εισηγητική της έκθεση.