Εργοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ

ανάπτυξη πολεοδομία χωροταξία

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Με το Ρυθμιστικό Σχέδιο επιδιώκεται η βελτίωση της οικιστικής οργάνωσης, η προστασία του περιβάλλοντος και η γενικότερη ανάπτυξη της πόλης και ανάδειξη του ρόλου της σε επίπεδο περιφέρειας, εθνικών αξόνων ανάπτυξης και ευρύτερων γεωπολιτικών ενοτήτων. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο συντάσσεται σύμφωνα με τον Ν. 2508/97 και συνιστά ένα πλαίσιο πολιτικής και δράσης με ιεραρχημένους και σαφείς γενικούς και ειδικούς στόχους.
Η μελέτη συντάσσεται σε δύο φάσεις, μία στην οποία γίνεται ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και αξιολόγηση των τάσεων και προοπτικών και η δεύτερη στην οποία συντάσσεται η τελική πρόταση.