ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του χωροταξικού σχεδιασμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Ολοκληρωμένη κάλυψη όλου του φάσματος των πολεοδομικών εργασιών σε κάθε τύπο οικιστικής οντότητας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ – ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

Πλήρης υποστήριξη των διαδικασιών πεδίου και γραφείου για κάθε απαίτηση γεωδαιτικών και τοπογραφικών εργασιών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Υπηρεσίες συμβούλου σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, κυρίως σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού που σχετίζονται με χωρικές μεταβλητές.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

GIS – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων καταγραφής, ανάλυσης και προβολής των χωρικών φαινομένων. Βελτιστοποίηση των χαρτογραφικών παραμέτρων με στόχο την πληρότητα και την αναγνωσιμότητα των τελικών χαρτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πλήρης υποστήριξη όλων των εργασιών μηχανικού για τη σύνταξη μελετών Εθνικού κτηματολογίο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ